Матеріали щодо презентації Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні на 2004 рік

05.11.2003

Український фонд підтримки підприємництва 

Формування конкурентноспроможної соціально спрямованої економіки з розвиненим приватним сектором та його важливою складовою – підприємництвом є стратегічним курсом економічної політики України.

З метою сприяння реалізації цієї політики та створення відповідних умов для розвитку МСП у грудні 1991 року Кабінет Міністрів України створив Український національний фонд підтримки підприємництва і розвитку конкуренції, який у серпні 1995 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 687був перетворений в Український фонд підтримки підприємництва (УФПП).

Указом Президента України від 12.05.98 № 456/98, а в подальшому і Законом України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.00 № 2063-ІІІ УФПП визначено як організацію, що здійснює фінансове забезпечення реалізації державної політики підтримки підприємництва на загальнонаціональному рівні.

УФПП, як державна, некомерційна і неприбуткова організація, свою діяльність здійснює, розраховуючи майже виключно на державне фінансування, що цілком відповідає положенням цього Закону.

Діяльність УФПП координується Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва, Голова якого згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.97 № 1485 очолює Наглядову раду УФПП. Наглядова рада є незалежним органом, який, з метою забезпечення об’єктивності та прозорості у питаннях надання фінансової підтримки, складається з представників депутатського корпусу, урядових органів, громадських організацій та об’єднань і контролює всю фінансово-господарську діяльність УФПП.

За час існування УФПП концептуальні підходи до вирішення спектра проблем державної підтримки підприємництва зазнали суттєвих перетворень, поступово змінюючись від прямої фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємництва, яка переважно мала місце до 1999 року, до реалізації соціально спрямованих програм у 2003 році і розуміння у даний час необхідності створення дійсно дієвої системи підтримки підприємництва не тільки на загальнодержавному, але й на регіональному рівнях.

 

Основні завдання і напрямки діяльості

Основне завдання, визначене для УФПП законодавчими документами, полягає у фінансовому забезпеченні реалізації державної політики у сфері підтримки розвитку підприємництва в Україні.

Враховуючи вітчизняний і світовий досвід впливу держави на процеси розвитку ринкової економіки, УФПП ставить перед собою такі цілі:

 • створення фінансово-економічних і організаційно-правових умов розвитку підприємництва;
 • формування системи підтримки підприємництва в Україні.

УФПП здійснює покладені на нього завдання на основі системного підходу до проблеми державної підтримки підприємництва і спрямовує свої зусилля у наступних напрямках комплексного вирішення цієї проблеми:

 • сприяння підвищенню добробуту громадян України шляхом залучення населення до підприємницької діяльності, створення робочих місць, працевлаштування громадян, вирішення проблеми самозайнятості;
 • сприяння активізації фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого та середнього підприємництва, пошук нових форм та механізмів її здійснення;
 • сприяння становленню ефективної і конкурентноздатної регіональної ринкової економіки;
 • участь у створенні інфраструктури підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва в Україні;
 • створення сприятливого підприємницького клімату як гарантії консолідації зусиль у напрямку поглиблення співробітництва з донорськими організаціями й участі в міжнародних проектах.

Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні головний документ, який забезпечує реалізацію ідеологічних засад і визначає конкретні дії у сфері розвитку малого підприємництва.

Метою Національної Програми є створення належних умов для реалізації конституційного права громадян України на підприємницьку діяльність, підвищення їх добробуту шляхом залучення широких верств населення до такої діяльності.

Очікуваними результатами реалізації Національної Програми є прискорення розвитку малого підприємництва, використання його потенційних можливостей для розв’язання економічних і соціальних проблем, сприяння структурній перебудові економіки, збільшення кількості малих підприємств, зміцнення економічної бази регіонів, позитивний вплив на вирішення проблем безробіття, насичення ринку вітчизняними конкурентоспроможними товарами і послугами, розвиток інфраструктури підтримки підприємництва.

В Законі України про Національну програму № 2157-ІІІ від 21.12.2000 визначено її основні напрямки та передбачено, що заходи щодо її реалізації щорічно затверджуються Кабінетом Міністрів України, а обсяги їх бюджетного фінансування затверджуються Верховною Радою України в Законі про Державний бюджет України на черговий рік.

 

Фінансування заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва з Державного бюджету (млн. грн.)

 

2001 рік

2002 рік

 

2003 рік

2004 рік

(проект)

Розпорядженням Кабінету Міністрів України передбачено

27,0

48,0

52,0

106,8

Верховною Радою України затверджено

27,0

2,0

52,0

1,8

Фактично профінансовано з Державного бюджету

 0

 0

 40,5

?

Національна програма є комплексом заходів, в реалізації яких можуть приймати участь як державні, так і місцеві органи влади, об’єднання підприємців і суб’єкти інфраструктури, такі як бізнес-центри, бізнес-інкубатори, профільні бізнес-асоціації, аналітичні центри, консалтингові, лізингові та інші організації. Саме на цих засадах Програма може стати дійсно національною, а політика розвитку малого підприємництва – загальнодержавною. Національна програма – це ефективний шлях консолідації і спрямування зусиль на успішне рішення проблем розвитку підприємництва.

 

Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва в Україні у 2003 році

Заходи Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні на 2003 рік затверджені Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.11.2002р. № 654-р.

Джерела фінансування цих заходів визначені Законом України від 26 грудня 2002 року № 380-IV “Про Державний бюджет України на 2003 рік” в сумі 52,0 млн. гривень, при цьому 2,0 млн. грн. виділяються з Державного бюджету, а 50,0 – за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету.

Головним розпорядником коштів, що виділяються на реалізацію заходів Національної Програми є  Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (Держпідприємництва).

Головним організатором виконання 7 заходів Національної Програми з обсягом фінансування 48,9 млн. грн. є Український фонд підтримки підприємництва.

Ці заходи стосуються основних напрямків, які є складовими державної політики у сфері підприємництва, і саме у цих напрямках використовуються державні кошти:

 • соціально спрямовані програми 18986,0 тис. грн.
 • фінансово-кредитна підтримка суб’єктів малого підприємництва          11025 тис. грн.
 • розвиток регіональної інфраструктури 6613,0 тис. грн.
 • освітні заходи, конференції, інше 3883,4 тис. грн.

Відповідно до чинного законодавства переважна більшість заходів реалізується на тендерній або конкурсній основі

Позитивні наслідки виконання заходів і програм, профінансованих протягом 2003 року, свідчать про ефективність програмного підходу до вирішення проблем розвитку підприємницького сектора і підтверджують доцільність і перспективність продовження реалізації Національної програми у наступні роки.

Так, вже на початковому етапі впровадження соціально спрямованих програм створено і підтримано 1150 робочих місць, надано більше 10000 консультаційних і інформаційних послуг, охоплено освітніми заходами   2515 осіб,   перераховано  до бюджетів різних рівнів  близько 2860,0 тис. грн.

Реалізація заходів Національної програми реально допомагає суб’єктам підприємництва і тим самим сприяє росту довіри громадян до державної влади. Вона має сукупний результат: розвиток підприємництва поповнює державний бюджет і сприяє оздоровленню соціального клімату, а приріст бюджетних надходжень дозволяє у подальшому збільшити обсяги державної підтримки, що спрямовуються у цю сферу.

 

Розвиток регіональної інфраструктури 

Реалізація державної політики щодо підтримки підприємництва у регіонах здійснюється УФПП через мережу регіональних і місцевих фондів.

За ініціативою і безпосередньою участю УФПП покладено початок формуванню єдиної державної системи підтримки підприємництва. УФПП виступив співзасновником 27 регіональних і місцевих фондів.

Особливо активізувалася та набула нового забарвлення ця діяльність з приходом до УФПП нового керівника.

Проведені наради стосовно аналізу діяльності та удосконалення керівництва у 10 регіональних фондах, погашена заборгованість УФПП по внесках до статутних фондів РФПП в сумі 664,0 тис. грн. Активно ведеться робота щодо створення нових регіональних та місцевих фондів.

На тендерній основі 16 регіональних фондів отримали кошти для формування об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва у своїх регіонах (бізнес-центрів, ресурсних, консультаційних центрів тощо) і розгортання своєї статутної діяльності у загальній сумі близько 400,0 тис. грн. кожний.

Новий підхід у регіональній політиці визнає розбудову регіональної інфраструктури як важливу умову для підвищення інвестиційної привабливості регіонів, залучення вітчизняних та закордонних інвестицій, а також для застосування передових технологій. УФПП усвідомлює, що розвиток регіональної інфраструктури є принципово важливим фактором для розвитку підприємницької діяльності у відповідному регіоні. Створення та розбудова ефективно діючої інфраструктури є нагально необхідною передумовою для економічного розвитку регіонів.

Як організатор і координатор загальнодержавної мережі регіональних і місцевих фондів підтримки підприємництва, УФПП ставить перед собою такі цілі:

 • впровадження дієвих механізмів взаємодії органів влади з громадськими організаціями підприємців через розгалужену систему регіональних фондів підтримки підприємництва на основі соціального партнерства;
 • розвиток інфраструктури підтримки підприємництва в регіонах;
 • організація фінансово-кредитної і ресурсної підтримки підприємництва;
 • пропаганда підприємництва як рушійної сили в здійсненні ринкових реформ;
 • сприяння залученню іноземних і вітчизняних кредитів і інвестицій до регіональної економіки.

 

Проект заходів Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні на 2004 рік: особливі відмінності й переваги

 Заходи Національної програми на 2004 рік розроблені на основі принципів економічної доцільності, соціальної спрямованості, загальнодержавної та регіональної корисності, а також з урахуванням висновків парламентських слухань 14 травня 2003 р. з проблемних питань розвитку підприємництва в Україні та рекомендацій, висловлених на засіданні круглого столу Комітету з питань промислової політики і підприємництва Верховної Ради України 17 вересня поточного року, на якому обговорювався стан виконання Національної програми та був презентований проект заходів цієї програми на 2004 рік.

Основні стратегічні напрямки залишаються такими, як це визначено у законі про Національну програму, але суттєвих змін набувають механізми реалізації заходів у цих напрямках.

Так, програми сприяння фінансовому забезпеченню діяльності суб’єктів малого підприємництва передбачають такі механізми реалізації:

 • кредитування через декілька уповноважених банків;
 • часткове погашення відсотків за кредити, отримані СМП у інших фінансових установах;
 • формування гарантійних фондів;
 • страхування фінансових ризиків;
 • формування механізму майнової і виробничо-технологічної підтримки.

Ми вважаємо, що реалізація таких форм дозволить з одного боку збільшити кількість тих, хто може скористатися державною підтримкою, з другого боку – підвищити ефективність та надійність вкладання у малий бізнес державних коштів.

До 80% загального обсягу коштів передбачається спрямувати у регіони. Своїм форпостом у регіонах УФПП бачить регіональні фонди підтримки підприємництва. Наша мета – об’єднання зусиль РФПП та організацій, створених за підтримкою USAID, Tacis, DFID, які активно працюють, у єдину систему підтримки підприємництва.

З цією метою запроваджується програма щодо створення і організації діяльності науково-методичного центру розвитку підприємництва, в ході виконання якої планується розробити механізм створення єдиного інформаційного поля для підприємців, а також забезпечити діяльність на засадах самоокупності центрів сприяння бізнесу у 5 регіонах.

Проект заходів на 2004 рік охоплює узагальнені пропозиції, отримані з різних регіонів, і передбачає розвиток малого підприємництва в актуальних для них сферах (зелений туризм, відродження народних промислів та ін.).

Розроблений проект на 2004 рік містить 38 програм і заходів, розрахункова вартість яких складає 106,824 млн. гривень. Разом з тим у проекті Державного бюджету України на 2004 рік на ці цілі поки що передбачається лише 1,8 млн. грн.

Реалізація запланованих заходів дозволить створити фінансові інструменти виконання регіональних програм, сформувати систему прогресивних механізмів фінансування реального сектора малого підприємництва, сприятиме розвитку підприємництва в малих містах України, подальшому розвитку національних товаровиробників, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної продукції.

Успіх у реалізації цих заходів в значній мірі залежить від ефективної підтримки з боку державних і регіональних органів влади та активної участі широкого підприємницького загалу.

 

Департамент національних та міжнародних програм і інвестицій Українського фонду підтримки підприємництва

10114, м. Київ, вул. Червоноармійська, 29Б.
Тел. (044) 227-70-18
E-mail: press@dkrp.gov.ua