Запровадження сучасного кадрового менеджменту в структурі державної служби

23.07.2003

Прес-конференція Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва на тему “Запровадження сучасного кадрового менеджменту в структурі державної служби”. В прес-конференції візьме участь голова Держпідприємництва Інна БОГОСЛОВСЬКА.

 

Прес-реліз

Стратегія діяльності Держпідприємництва та його функціональна структура набувають суттє­вих змін. Комітет займатиметься регу­лю­­ван­ням процесу розвитку всього бізнес-середо­ви­ща. Головне завдання комітету – бути містком між бізнесом і владою та забезпечувати пра­ви­льність проходження проблемних бізнес-сигналів до влади і, навпаки, – вла­д­них рішень до під­приємців. Наступною ланкою в діяльності Держпідприємництва буде створення ме­ха­­ніз­­мів розв’язання проблем та конфліктів та попередження їх виникнення на рівні законів та під­за­кон­них актів. Для цього ключовим напрямом в діяльності має стати аналіз стану й дина­мі­ки зміни всієї бізнес-інфраструктури та бізнес-середовища. Це ставить підвищені вимоги до кадрового складу комітету та професійного рівня його фахівців.

 

В структурі Держпідприєм­ни­цтва створюються нові функціональні підрозділи:

–         департамент системного аналізу факторів розвитку підприємництва;

–         департамент програм підприємництва;

–         управління стратегічного планування та організаційно-методичного забезпечення;

–         відділ аналізу та оптимізації адміністрування податків;

–         відділ аналізу податкового навантаження та податкового законодавства;

–         відділ моніторингу підприємницького клімату.

 

Запроваджується відкритий конкурс на заміщення вакантних посад. Проходить підбір мо­ло­дих, енергійних та професійних кадрів, які стануть в авангарді фор­му­вання політики роз­витку підприємництва.

* * *

Інна Богословська: “Підприємцям-практи­кам добре відомо, чого потребує від влади вітчи­­з­няне бізнес-сере­довище. В діяльності комітету відкриваються нові напрями, в яких мож­на себе реалізувати. Тому ми запро­шу­є­мо на роботу людей з аналітичним складом мислення, фахівців з інвестування, мікро­фінансування, подат­ко­вої політики, економістів, юристів. В Німеччині, Австралії та інших країнах адміністративні реформи відбулися завдяки при­ходу високо­про­фе­сійних підприємців, які зрозуміли, що вони йдуть в державну владу не за заробіт­ною платою, а для того, щоб завдяки своїм знанням і досвіду реформувати економічну систему дер­жа­ви. Провівши адміністративну реформу та створивши умови для розвитку біз­нес-середовища, вони знову повер­ну­ли­ся в бізнес, а їх замі­ни­ли висококваліфіко­вані й гарно оплачувані професійні дер­жав­ні службовці”.

* * *

Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва буде оголошено конкурс на заміщення вакантних посад. Вимоги до кандидатів розділяються на дві групи: зага­ль­ні вимоги і вимоги до претендентів на керівні посади. Всі претенденти повинні мати базову вищу освіту. Претендувати на керівні посади можуть лише фахівці з досвідом роботи.

 

Претенденти, які відповідають цим вимогам, допускаються до письмового іспиту та спів­бесіди. В ході письмового іспиту перевіряється знання Конституції України, законів України “Про державну службу”, “Про боротьбу з корупцією”, а також знання законодавства з ураху­ван­­ням специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу, в якому працюва­тиме фахі­вець.

* * *

Детальніше про вимоги до претендентів, процедуру подання документів та проходження конкурсу, іспиту і співбесіди, а також питання, які буде винесено на іспит, – можна дізнатися на сайті Держпідприємництва – www.dkrp.gov.ua

 

Адреса комітету: 04053, м. Київ, вул. Артема, 73, тел. (044) 246-86-47, 211-30-01

Тел. відділу кадрів: 211-30-49